RODO

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

 

I.          Wprowadzenie

 1. Polityka Przetwarzania Danych Osobowych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) ma na celu określenie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych udostępnionych FPP oraz informowania o prawach osób, których dane osobowe FPP przetwarza, w tym określenie procedur postępowania z danymi osobowymi.
 2. Federacja Przedsiębiorców Polskich przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty.
 3. Polityka Przetwarzania Danych Osobowych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)  realizuje obowiązek informacyjny FPP, jako administratora danych osobowych, określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

II.          Definicje

 1. Administrator – Federacja Przedsiębiorców Polskich z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 51, KRS: 0000618259.
 2. Dane osobowe – następujące dane:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • adres e-mail, telefon kontaktowy,
  • firma przedsiębiorcy lub nazwa pracodawcy,
  • adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej,
  • informacja o zawodzie, zajmowanym stanowisku służbowym i doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, kompetencjach i kwalifikacjach,
  • PESEL, NIP, numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
  • Polityka – niniejszy dokument,
  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
  • Właściciel Danych – osoba, której dotyczą dane osobowe.

 

III.          Administrator i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez FPP obejmuje w szczególności ich zbieranie, modyfikowanie, przechowywanie, przeglądanie, aktualizowanie, analizowanie, kategoryzowanie i archiwizowanie.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące działalności gospodarczej i publicznej oraz nie jest zainteresowany przetwarzaniem danych dotyczących życia prywatnego Właścicieli Danych.
 4. Administrator nie przetwarza szczególnych danych osobowych (danych wrażliwych lub o charakterze wysoce osobistym) oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (art. 9 i art. 10 RODO).
 5. Administrator nie jest zobowiązany do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i nie jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora danych osobowych (art. 30 ust. 5 i art. 37 ust. 1 RODO).
 6. Dane kontaktowe Administratora:

Al. Ujazdowskie 51, 00-535 Warszawa

biuro@federacjaprzedsiebiorcow.pl

 

IV.          Podstawa prawna i cele przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe na następujących podstawach i w jednym lub więcej następujących celach:

 • dobrowolnej zgody Właściciela Danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • wykonywania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wykonywania obowiązków przewidzianych prawem, w szczególności w sprawach podatkowych i na potrzeby rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:
  • realizacji celów statutowych Administratora, w szczególności formułowania i prezentowania stanowisk i inicjatyw w interesie pracodawców, zwłaszcza członków Federacji Przedsiębiorców Polskich i członków organizacji zrzeszonych w Federacji Przedsiębiorców Polskich, w ramach udziału w pracach Rady Dialogu Społecznego, rad i innych ciał przy organach władzy publicznej organizacji i przeprowadzania konferencji, debat i spotkań, zajmowania stanowisk w środkach masowego przekazu w mediach społecznościowych,
  • komunikacji z Właścicielami Danych,
  • związanych z postępowaniami pozasądowymi, administracyjnymi, sądowymi lub egzekucyjnymi,
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego i kampanii informacyjnych,
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób adekwatny do celu oraz zgodnie z zasadą minimalizacji danych (w niezbędnym zakresie).
 2. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, żeby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (prawidłowość przetwarzania danych osobowych).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (integralność i poufność).
 4. Administrator nie podejmuje decyzji w stosunku do Właściciela Danych w sposób zautomatyzowany (nie stosuje profilowania danych w rozumieniu art. 22 RODO).

 

V.          Przekazanie danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów władzy publicznej, innych osób lub podmiotów trzecich - w zakresie i w przypadkach, w których obowiązek ich udostępnienia przewidują przepisy prawa.
 2. Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji celu określonego w punkcie IV.1.b, mogą być przekazywane do przetwarzania innym podmiotom w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem, w szczególności umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, umów informatycznych, umów pocztowych i umów dotyczących wydarzeń organizowanych przez FPP, do banków i biur informacji gospodarczej.
 3. Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji celu określonego w punkcie IV.1.c, mogą być również przekazywane podmiotom wykonującym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi z zakresu księgowości i rachunkowości.
 4. Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji celów określonych w punkcie IV.1.d mogą być przekazywane sądom i innym organom rozpoznającym sprawy lub egzekucyjnym, a także podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi windykacyjne i prawne.
 5. Przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim nastąpi każdorazowo zgodnie z postanowieniami RODO. Administrator zobowiązuje się przed przekazaniem danych osobowych, o ile jest to wymagane przez przepisy powszechnie obowiązujące, uzyskać zgodę Właściciela Danych na przekazanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
 6. Dane osobowe nie będą bez zgody Właściciela Danych przekazywane do odbiorców spoza Unii Europejskiej (państwa trzecie) lub organizacji międzynarodowej, chyba że jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej przez FPP z Właścicielem Danych. Inne przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wymaga zgody Właściciela Danych.
 7. Administrator uprzednio poinformuje Właściciela Danych, że planuje przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym zostały zebrane, oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

 

VI.          Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:

 1. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby – do czasu cofnięcia zgody
 2. dane osobowe niezbędne do wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy lub zakończenia postępowań dotyczących tych roszczeń,
 3. dane niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania,
 4. dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zabezpieczenia lub realizacji tego interesu lub skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

VII.          Uprawnienia właściciela danych

Właściciel Danych osobowych ma prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania elektronicznej kopii tych danych (art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania (poprawienia i uzupełnienia) danych osobowych (art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO), w przypadku:
  • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane;
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;
  • wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych a nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe podlegają usunięciu zgodnie z przepisami prawa.
 1. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 2. przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy, gdy ich przetwarzanie odbywa się w standardowym elektronicznym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO).
 3. Uprawnienia wskazane w punkcie 1 nie obowiązują w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do wywiązania się z prawnego obowiązku przez Administratora.
 4. W przypadku pozyskania danych od innego podmiotu niż Właściciel Danych, Administrator podaje źródło pochodzenia danych osobowych, w szczególności wskazuje źródeł publicznie dostępne, chyba że zachodzą przypadki określone w art. 14 ust. 5 RODO.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy żądanie dotyczące danych osobowych pochodzi od Właściciela Danych lub innej uprawnionej osoby.

 

VIII.          Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Właściciel Danych ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.