REGIONY

 

PRZEWODNICZĄCY RADY REGIONÓW - MICHAŁ GAWROŃSKI
 

Michał Gawroński, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, Prezes Zarządu Izby Pracodawców Recyklingu Opakowań „ekopak”, Przewodniczący Rady Fundacji EKON i koordynator społecznej, ogólnopolskiej Kampanii EKON dotyczącej odpadów niebezpiecznych, pomysłodawca Międzynarodowej Konferencji EKON - promującej koncept gospodarki o obiegu zamkniętym.

           

Wieloletni działacz na rzecz ochrony środowiska, prowadzący szkolenia, spotkania i wydarzenia w zakresie edukacji ekologicznej dla młodzieży i dorosłych, zaangażowany w działalność społeczną i budowanie relacji międzyludzkich, realizujący filozofię kapitału ludzkiego oraz promujący w społeczeństwie model zrównoważonego rozwoju.

             

Zaangażowany przedsiębiorca, prowadzący firmy z zakresu konsultingu, zgodnie z założeniem „Sukces to podróż, a nie wyścig”, opierający swoją pracę z innymi ludźmi na rozwoju i doskonaleniu trzech obszarów: kompetencji, komunikacji i konsekwencji w działaniu, nie zapominając o działalności charytatywnej – czynnie wspierający działania lokalne, jak i ogólnopolskie.

 

 

 

 DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH 

 

 

            

 

Dolnośląska Federacja Przedsiębiorców Polskich – Zachodnia Izba Gospodarcza – integruje, prowadzi szkolenia, spotkania z praktykami, misje gospodarcze. Oferuje realizację szkoleń i konferencji online. Pomaga w rozwoju zrzeszonych firm. Dzieli się ekspercką wiedzą i posiadanym doświadczeniem. ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty gospodarcze z całej Polski. ZIG reprezentuje interesy gospodarcze podmiotów w niej zrzeszonych, w szczególności wobec organów władzy publicznej. Wspiera rozwój przedsiębiorczości, rozwija współpracę z samorządami m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz innymi organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Obecnie Izba zrzesza ponad 300 Członków – przedsiębiorców, którzy reprezentują różnorodne branże odzwierciedlające strukturę gospodarczą regionu. Ponadto ZIG prowadzi regionalny portal informacyjny WroBiznes.pl, który jest nowym miejscem w Internecie dla ludzi dolnośląskiego biznesu oraz wszystkich osób zainteresowanych przedsiębiorczością. Izba wspiera środowiska biznesowe i naukowe w wymianie wiedzy i doświadczeń, promuje ideę innowacyjności oraz pomaga w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i społecznych.  ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy organizuje prestiżowy konkurs „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” oraz Wrocławskie Forum Kobiet. Zapraszamy wszystkie firmy z naszego regionu do kontaktu z nami.


dolnoslaska@federacjaprzedsiebiorcow.pl 
 ŁÓDZKA FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH 
 
 

 

 

 

 

 

 

Łódzka Federacja Przedsiębiorców Polskich skupia się na wspieraniu członków i tworzeniu przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach współpracy z administracją publiczną wskazujemy na obszary wymagające interwencji i regulacji. Bierzemy aktywny udział w procesie legislacyjnym i konsultacjach społecznych. Dialog ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej. Jeśli masz pomysł jak wspomóc przedsiębiorców lub sam jesteś przedsiębiorcą szukającym wsparcia i rady – zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym – zapraszamy do kontaktu i udziału w profesjonalnej organizacji przedsiębiorców.

 

 

 
 KUJAWSKO-POMORSKA FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorska Federacja Przedsiębiorców Polskich – organizacja aktywnie buduje relacje przedsiębiorców zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym. Naszym celem jest reprezentowanie kluczowych interesów gospodarczych i społecznych pracodawców i pracowników. Wspieramy naszych członków w obszarach: edukacyjnym, legislacyjnym i analitycznym. Oferujemy także doradztwo prawne i ekonomiczne. Integracja i rozwój przedsiębiorczości w regionie stwarza możliwości wymiany doświadczeń, tworzenia nowych miejsc pracy oraz przestrzeni do współpracy ogólnopolskiej. Dzięki naszej organizacji przedsiębiorcy zyskują platformę dialogu z administracją publiczną, samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznymi. Nasze projekty sprzyjają także rozwojowi regionu i jego promocji w Polsce i za granicą.


kujawsko-pomorska@federacjaprzedsiebiorcow.pl 
 
 MAŁOPOLSKA FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

 

 

 

 

Małopolska Federacja Przedsiębiorców Polskich – budujemy trwałe relacje między przedsiębiorcami w regionie i tworzymy możliwości rozwoju przez dialog, inicjatywy edukacyjne i legislacyjne. Aktywnie wspieramy naszych członków organizując spotkania, szkolenia i konferencje w regionie oraz na szczeblu centralnym. Naszym celem jest także współpraca z administracją państwową oraz instytucjami samorządowymi. Reprezentujemy przedsiębiorców w regionalnych inicjatywach oraz organach mających istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki i biznesu. Zależy nam również na otwartym dialogu ze środowiskami naukowymi oraz tworzeniu innowacyjnych projektów na styku gospodarki i nauki.


malopolska@federacjaprzedsiebiorcow.pl
 
 POMORSKA FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH
   

                                   

     

 

 

 

 

 

Pomorska Federacja Przedsiębiorców Polskich – Związek Pracodawców Pomorski Klub Biznesu – to inicjatywa właścicieli firm i kadry zarządzającej pomorskiego biznesu. Członkowie Klubu aktywnie wspierają się w kontaktach zawodowych i towarzyskich, rozwijając i propagując inicjatywy, postawy i działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorców Pomorza – członków i partnerów Pomorskiego Klubu Biznesu. Naszym celem jest integracja środowiska pomorskiego biznesu, wymiana doświadczeń, tworzenie odpowiedniego klimatu i przestrzeni dla szerokiej współpracy ponadregionalnej osób, firm i instytucji, a także inicjowanie i wspieranie ponadregionalnych przedsięwzięć na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości oraz prezentacji najlepszych praktyk biznesowych. Związek realizuje spotkania networkingowe – służące między innymi nawiązywaniu nowych kontaktów, dzieleniu się wiedzą, wspiera działalność gospodarczą członków przez doradztwo prawne i ekonomiczne, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką prowadzenia biznesu, gospodarki oraz zarządzania. Budujemy koalicje firm, organizacji i instytucji, na rzecz wspierania przedsiębiorczości, zwłaszcza w regionie pomorskim. Promujemy ciekawe inicjatywy członków Klubu mające na celu pobudzenie przedsiębiorczości i promocji regionu w kraju i zagranicą. Tworzymy platformy wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami, administracją państwową i organizacjami społecznymi na rzecz budowania klimatu sprzyjającego rozwojowi Pomorza, prowadzimy także systemy wymiany informacji służące nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w kraju i zagranicą. Organizacja nagradza wybitne osobowości i firmy szczególnie zaangażowane w rozwój gospodarczy naszego regionu, odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze.


pomorska@federacjaprzedsiebiorcow.pl 

 
 
 ŚLĄSKA FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

      

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śląska Federacja Przedsiębiorców Polskich – Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK” realizująca zapisy Unijnej Dyrektywy Opakowaniowej podpisała dwa Dobrowolne Porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych oraz opakowań wielomateriałowych. Głównym celem porozumienia jest wspieranie przedsiębiorców w realizowaniu obowiązków odzysku i recyklingu, w szczególności odpadów powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin. Działanie naszej Izby jest kluczowym elementem systemu gospodarki o obiegu zamkniętym, poruszanym obecnie w wielu unijnych dyrektywach, jak przepisach wewnętrznych krajów wspólnotowych. Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań EKOPAK wraz z Fundacją EKON prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne wspierając ogólnopolską społeczną Eko - kampanię EKON ( www.kampania-ekon.pl ), której celem jest uświadomienie społeczeństwa w temacie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi znajdującymi się w strumieniu odpadów komunalnych. EKOPAK wraz z Partnerami organizuje liczne konferencje, spotkania i szkolenia – m.in. wraz z GRUPĄ AMBER, działającą od wielu lat w obszarze ochrony środowiska i gospodarki odpadami – współorganizuje AKADEMIĘ EKOLOGII, w trakcie której uświadamia przedsiębiorców o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów prawa. Chcemy, by jak najwięcej osób miało świadomość, jak ważne jest odpowiednie gospodarowanie odpadami. Wiedza ta przyczynia się do osiągania lepszych wyników ekonomicznych przez przedsiębiorców, jak i efektywnego zarządzania posiadanymi zasobami, a w końcu – co może wydawać się najbardziej istotne – unikania wysokich kar nakładanych przez organy kontrolne. Nasza organizacja corocznie przyznaje tytuł „Lidera Recyklingu” Przedsiębiorcom, którzy swoim działaniem przyczyniają się do zwiększania osiąganych poziomów odzysku odpadów w Polsce – jednocześnie propagując ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotychczas takie wyróżnienia otrzymali, m. in.: Fortuna sp. z o.o., Mieszko S.A., SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., BATERPOL S.A., FCC Polska Sp. z o.o. i wiele innych. Zapraszamy do współpracy i wspólnego budowania środowiska przyjaznego dla człowieka!


slaska@federacjaprzedsiebiorcow.pl
 

 
WIELKOPOLSKA FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

 

 

 

 

 

Związek Pracodawców Mentor Biznesu zrzesza firmy interesujące się rozwojem oraz poszerzeniem współpracy na terenie całego kraju.

 

Jako Wielkopolska Federacja Przedsiębiorców Polskich uczestniczy w lokalnych debatach Rady Dialogu Społecznego nt. rozwiązywania problemów, z którymi borykają się przedsiębiorcy.

 

Uczestniczymy czynnie w zmianach przepisów i legislacji. Wszystkie zainteresowane współpracą firmy serdecznie zapraszamy do grona Członków ZPMB.

 

wielkopolska@federacjaprzedsiebiorcow.pl