ZARZĄD FPP

PRZEWODNICZĄCY - MAREK KOWALSKI

            

Członek Prezydium Rady Dialogu Społecznego (RDS). Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych – organu doradczo-opiniodawczego Prezesa UZP. Ekspert w zakresie zamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

Od 2019 roku powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Zamówień Publicznych - organu doradczo-opiniodawczego Prezesa UZP. Do kompetencji Rady należy m.in. wyrażanie opinii dotyczących systemu zamówień publicznych, opiniowanie projektów aktów normatywnych, rocznego sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień, a także ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

   

Od 2014 roku przewodniczy Federacji Przedsiębiorców Polskich.

 

Od 2013 roku Marek Kowalski wchodził w skład Komisji Trójstronnej, a następnie od grudnia 2015 roku do grudnia 2018 roku Rady Dialogu Społecznego– instytucji powołanej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w celu osiągania kompromisu między pracodawcami, związkami zawodowymi a stroną rządową na etapie stanowienia prawa, gdzie przewodniczył również Zespołowi Doraźnemu ds. Zamówień Publicznych do października 2017 roku. 

 

Od listopada 2010 roku przewodniczył także Podzespołowi do spraw outsourcingu w obiektach służby zdrowia. Również od 2010 roku uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich RP związanych z sektorem zamówień publicznymi, rynkiem pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

 

W 2012 roku powołany przez Ministra Pracy do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Czystości, w którym od 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od 2008 po przekształceniu PSC w Izbę Gospodarczą pełni w niej również funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2005 – 2007 zajmował  stanowisko Wiceprezesa Zarządu Europejskiej Federacji Czystości. Od 2009 roku członek Zarządu Europejskiego ISSA World.

 

Utytułowany honorowym członkostwem International Supply Sanitary Asociation, a także przyznawaną przez ISSA World prestiżową nagrodę – Jack Ramaley Industry Distinguished Service Award

 


WICEPRZEWODNICZĄCY - ARKADIUSZ PĄCZKA

Prawnik, od 10 lat związany z organizacjami przedsiębiorców w Polsce, wcześniej wieloletni pracownik administracji rządowej m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Pracy, Ministerstwie Gospodarki. Sekretarz Rady Dialogu Społecznego członek Zespołu ds. deregulacji gospodarki przy Ministrze Rozwoju.
 
Autor licznych publikacji i komentarzy eksperckich dot. zagadnień społeczno-gospodarczych w Polsce. Współautor raportów dot. monitoringu przebiegu procesu legislacyjnego w Polsce, dialogu społecznego czy analiz branżowych, regulacyjnych.
 
Uczestnik procesu legislacyjnego na etapie rządowym, konsultacji społecznych  oraz  prac komisji sejmowych i senackich.
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMSC oraz programu MBA GFKM.


WICEPRZEWODNICZĄCY - JAN STYLIŃSKI

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, partnerem założycielem kancelarii prawnej Sławiński Styliński. Jan jest również od 2013 r. Prezesem Zarządu (CEO) Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (www.pzpb.com.pl), organizacji skupiającej największe firmy budowlane na rynku polskim, mające obroty roczne łącznie na poziomie 50 mld zł i zatrudniające około 50 tys. pracowników.


Od 2018 członek Rady Ekspertów ds. Drogowych przy Ministrze Infrastruktury RP. W roku 2017 członek zespołu ekspertów Ministra Inwestycji i Rozwoju RP ds. opracowania polityki PPP oraz zmian legislacyjnych w tym zakresie.  

Od 2018 r. przewodniczący Rady Stowarzyszenia ASEMEA, wspierającego rozwój relacji biznesowych rynku polskiego z przedsiębiorcami z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki, a także wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa.  

W roku 2019 został powołany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w skład Rady Zamówień Publicznych. Na początku swojej kariery zawodowej był specjalistą w Ministerstwie Gospodarki i koncentrował się na instrumentach rozwoju regionalnego - długoterminowych kontraktach inwestycyjnych zawieranych pomiędzy rządem a województwami. W latach 2004-2006 był szefem Wydziału Autostradowych Projektów Koncesyjnych (PPP) w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Następnie począwszy od 2006 świadczy wsparcie prawne na rzecz klientów prywatnych i publicznych. Specjalizuje się w rynku budowlanym i procesie inwestycyjnym, w szczególności w projektach koncesji na roboty budowlane, partnerstwa publiczno-prywatnego, umowach FIDIC, procedurach przetargowych i regulacjach rynku budowlanego. Prowadził oraz był doradcą w kilkudziesięciu dużych projektach inwestycyjnych, w dużej mierze w modelu PPP w sektorach takich jak autostrady, drogi, parkingi, gospodarka odpadami i spalarnie, akademiki studenckie, mieszkania socjalne, budownictwo socjalne. Doradzał także w ramach standardowych zamówień publicznych, w projektach takich jak budowa drugiej linii metra w Warszawie, modernizacja centrum sztuki filmowej we Wrocławiu czy realizacji terminala LNG w Świnoujściu.  

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i komentarzy na temat sytuacji i wyzwań polskiego rynku budowlanego i inwestycyjnego.


WICEPRZEWODNICZĄCY - TOMASZ WOJAK

Wykształcenie wyższe, uzyskał tytuł MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, ukończył kurs na kandydatów członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.