Władze

PRZEWODNICZĄCY - MAREK KOWALSKI

            
członkowie / Marek_Kowalski.jpgCzłonek Rady Dialogu Społecznego i Przewodniczący Nadzwyczajnego Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert w zakresie zamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W marcu 2017 roku powołany przez Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego jako członek Rady Zamówień Publicznych.

Od 2010 roku Marek Kowalski wchodził w skład Zespołu do spraw usług publicznych Komisji Trójstronnej – instytucji powołanej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w celu osiągania kompromisu między pracodawcami, związkami zawodowymi a stroną rządową na etapie stanowienia prawa.

Od listopada 2010 roku przewodniczył także Podzespołowi do spraw outsourcingu w obiektach służby zdrowia. Również od 2010 roku uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich RP związanych z sektorem zamówień publicznymi, rynkiem pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

W 2012 roku powołany przez Ministra Pracy do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W kwietniu 2013 roku Marek Kowalski został powołany przez Premiera RP do składu plenarnego Komisji Trójstronnej.

Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Czystości, w którym od 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od 2008 po przekształceniu PSC w Izbę Gospodarczą pełni w niej również funkcję Prezesa Zarządu.
W latach 2005 – 2007 zajmował  stanowisko Wiceprezesa Zarządu Europejskiej Federacji Czystości. Od 2009 roku członek Zarządu Europejskiego ISSA World.

Utytułowany honorowym członkostwem International Supply Sanitary Asociation, a także przyznawaną przez ISSA World prestiżową nagrodę – Jack Ramaley Industry Distinguished Service Award.


WICEPRZEWODNICZĄCY - MARIUSZ KORZEB

Zarząd / FPP_-_Mariusz_Korzeb.jpg
Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert w zakresie prawa podatkowego. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz egzekucji administracyjnej.
  
Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach administracji podatkowej, gdzie zajmował się nadzorem nad działalnością urzędów skarbowych. Obecnie, działając jako profesjonalny pełnomocnik, reprezentuje swoich klientów w sporach z organami administracji skarbowej na wszystkich etapach postępowań. W ramach swojej działalności m. in. doprowadził do wydania przełomowej dla całej branży hydrotechnicznej uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FPS 2/17) w sprawie dotyczącej stosowania stawki VAT w wysokości 0% przy wykonywaniu usług polegających na odbudowie i rozbudowie umocnień brzegu Morza Bałtyckiego.

Od 2013 roku czynnie uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych z ramienia organizacji pracodawców. Bierze udział w procesie legislacyjnym w ramach prowadzonego z partnerami społecznymi dialogu społecznego w zakresie prawa podatkowego.

W 2014 roku został powołany przez Ministra Finansów na członka Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. W latach 2017-2018, jako członek powołanego przez resort finansów Zespołu Roboczego uczestniczył w opracowaniu kryteriów ,,należytej staranności" na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

W 2017 r. został członkiem Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego.

Autor wielu publikacji i artykułów eksperckich publikowanych na łamach największych polskich dzienników oraz w prasie specjalistycznej. Wielokrotnie gościł w programach publicystycznych, gdzie komentował zmiany i propozycje zmian legislacyjnych w obszarze prawa podatkowego.


WICEPRZEWODNICZĄCY - URBAN KIELICHOWSKI

ogólny / U.Kielichowski.jpgUkończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Finanse i Bankowość, gdzie uzyskał tytuł Magistra.

W roku 2000 ukończył Podyplomowe Studium Rachunkowości i Controllingu (Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie). Ukończył również The Strategic Leadership Academy w ICAN Institute. W latach 1997 – 2003 pracował w Banku Częstochowa na stanowiskach od specjalisty ds. monitoringu do Dyrektora Departamentu Kredytów. 

W latach 2003 – 2006 pracował w Banku Pocztowym początkowo jako Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem, a następnie jako Dyrektor Departamentu Klientów Korporacyjnych. W latach 2006 – 2009 pracował w BRE Bank S.A. jako Dyrektor Oddziału Korporacyjnego w Łodzi.

Urban Kielichowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej następujących spółek: Specius Sp. z o.o. (1999 – 2001), Częstochowska Grupa Kapitałowa, Transleasing Sp. z o.o. Jest członkiem Rady Społecznej Przy Instytucie Finansów i Bankowości i Ubezpieczeń na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz ekspertem finansowym komisji przetargowej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Od 2015 pełni funkcję Prezesa Zarządu Stratera MED – Związku Pracodawców na rzecz równości stron w postępowaniach o zamówienia publiczne.


WICEPRZEWODNICZĄCY - TOMASZ WOJAK

ogólny / FPP_Tomasz_Wojak.JPG
Wykształcenie wyższe, uzyskał tytuł MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, ukończył kurs na kandydatów członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

Prezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.