Rada Zamówień Publicznych

Rada Zamówień Publicznych jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - art. 157 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

              

https://www.uzp.gov.pl/urzad-zamowien-publicznych/rada-zamowien-publicznych 

                  

Do zadań Rady należy:

 1. wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień publicznych, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;
 2. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień;
 3. opiniowanie rocznego sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień;
 4. ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień.

Rada Zamówień Publicznych w obecnym składzie została powołana w dniu 6 marca 2017 r.

 

W skład Rady Zamówień Publicznych został powołany Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich - Marek Kowalski.

               

Skład Rady Zamówień Publicznych

 1. Pan Janusz Niedziela – Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych
 2. Pani Iwona Bendorf-Bundorf
 3. Pan dr Łukasz Bernatowicz
 4. Pan prof. dr hab. Andrzej Borowicz
 5. Pan Tomasz Czajkowski
 6. Pan Wojciech Hartung
 7. Pan Dariusz Koba
 8. Pan Marek Kowalski
 9. Pani Agnieszka Olszewska
 10. Pan dr Wojciech Robaczyński
 11. Pan Michał Rogalski
 12. Pani Joanna Sauter-Kunach
 13. Pani Sylwia Szczepańska
 14. Pan prof. dr hab. Ryszard Szostak
 15. Pani Ewa Wiktorowska